Saturday, 10 December 2011

Thursday, 8 December 2011

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (4)

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu
Tahun : 5
Bilangan Murid : 30 orang
Tarikh : 10 Oktober 2011
Masa : 9.45 – 10.15 a.m
Tajuk : Pengimbuhan Awalan peN-
Fokus Utama : 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk
dengan menggunakan kata, istilah, frasa, struktur ayat yang
betul.
Aras 2 (i) Mengelas maklumat berdasarkan sesuatu topik
yang dibincangkan.
Fokus Sampingan : 8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat
majmuk.
Aras 1 (i) Menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan tajuk yang diberikan.

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini, murid-murid berupaya:
1. menghuraikan idea dengan memberikan penjelasan.
2. menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk daripada tajuk.
3. mengelaskan kata dasar mengikut imbuhan awalan yang betul.

Sistem Bahasa : Imbuhan awalam ‘peN-‘

Pengisian Kurikulum : Ilmu - Kajian Tempatan

Nilai Murni - Kerjasama
- Mematuhi peraturan
KBT - Konstruktivisme
KB - Membanding dan membeza
- Mengelaskan
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (2)

Tarikh : 21 Jun 2011

Masa : 9.15 – 10.15 a.m

Kelas : 6B

Saiz kelas : 36 orang

Tahap pencapaian Murid : Cemerlang dan Sederhana

Subjek : Bahasa Malaysia

Topik : Perjalanan yang Selamat

Tema : Perjalanan Selamat ke Sekolah

Konsep utama : Fokus utama
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan memahami perkara yang
dibaca.
Aras 3 (ii)Menghuraikan maksud ayat yang dibaca.

Fokus sampingan
4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat
tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan
tersusun.
Aras 1(ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.

PKJR
2.1.3
7.4.2
10.1

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid tahu dan sentiasa mengamalkan nilai murni
iaitu menjaga keselamatan diri semasa berjalan kaki di
jalan raya.

Hasil pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid-murid berupaya:
1.Membaca kuat petikan berita dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
2.Menyuarakan pandangan tentang bahaya yang wujud
berdasarkan petikan dengan betul.

Sistem Bahasa : Tatabahasa - Imbuhan apitan

Kosa kata - berjuntai
- mencantas
- menebang
- bonggol

Pengisian Kurikulum : Ilmu - Kajian Tempatan
- Pendidikan Moral

Nilai murni : Berwaspada, bertanggungjawab, menjaga keselamatan

Bahan Bantu Mengajar : OHP, komputer riba, petikan, lembaran kerja, Jadual
Pengurusan Grafik, Buku rampaian, kertas majung, pen maker

Strategi P & P : Bersoal-jawab, Main peranan, Kumpulan

Setting bilik darjah : Kumpulan
RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (1)

Tarikh : 4 Mei 2011

Masa : 11.05 – 12.05 p.m

Kelas : 6B

Saiz kelas : 33 orang

Tahap pencapaian Murid : Sederhana

Subjek : Bahasa Malaysia

Topik : Kami Anak Malaysia

Tema : Negaraku di Rantau Orang

Konsep utama : Fokus utama
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan yang
betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Aras 3
i) Membaca lancar teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.
ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks
yang dibaca.

Fokus sampingan
9.1 Mengimlak (mengambil rencana) berdasarkan teks yang
dibaca.
Aras 2
i) Menulis pelbagai jenis ayat diperdengarkan.

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid pernah menyanyikan lagu Negaraku semasa
perhimpunan sekolah.

Hasil pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid-murid berupaya:
1. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2. Menjawab empat soalan pemahaman berdasarkan teks secara lisan.
3. Menyenaraikan 10 kata berimbuhan daripada teks.
4. Menyenaraikan 10 kata dasar daripada kata berimbuhan.
5. Menulis semula tiga ayat yang diperdengarkan dengan betul.

Kemahiran bernilai aras tinggi : 1. ICT
2. Kemahiran berfikir
3. Kecerdasan Pelbagai
4. Kajian masa depan
Nilai murni : Cinta akan negara, kerjasama,

Bahan Bantu Mengajar : Senikata lagu, pita rakaman, petikan, lembaran kerja, Kad
soalan, Jadual Pengurusan Grafik, Buku rampaian

Strategi P & P : Nyanyian, Bersoal-jawab, Main peranan

Setting bilik darjah : Kumpulan

Wednesday, 7 December 2011

MEMAHAMI BAHASA SURAT-MENYURAT

Kita menggunakan kata ganti nama diri yang berbeza-beza dalam urusan surat-menyurat. Contoh ganti nama diri yang biasanya digunakan adalah seperti berikut:


saya /kami - kenalan, maksud dan rakan taulan.

kekanda - abang, kakak atau saudara yang lebih tua.

adinda - adik lelaki atau perempuan dan saudara yang lebih muda.

anakanda - anak lelaki atau perempuan atau anak saudara

ayahanda - bapa atau bapa saudara

bonda - emak atau emak saudara

nenda - datuk atau nenek

cucunda - cucu lelaki dan perempuan atau cucu saudara

dinda - isteri


kanda - suami

cikgu - guru atau guru besar

saudara - kenalan lelaki

saudari - kenalan perempuan

  Sunday, 20 November 2011

  PENDAHULUAN


  Bagi seseorang yang baru menjejak kakinya dalam arena pengajaran malah ramai guru yang berpengalaman, konsep pendekatan, strategi, kaedah serta teknik pengajaran amat sukar dibeza-bezakan. Apa lagi terdapat orang yang menganggap bahawa semua istilah tersebut adalah sama dengan cara pengajaran sahaja. Ini adalah suatu perkara yang harus diberi perhatian yang serius kerana konsep-konsep tersebut adalah merupakan asas untuk membentuk sesuatu rancangan pelajaran harian yang sempurna oleh seseorang guru. Penjelasan tentang perhubungan di antara keempat-empat konsep adalah amat berguna bagi guru-guru pelatih yang menjalankan latihan mengajar supaya ilmu pedagogi yang dipelajari itu dapat diamalkan dalam bilik darjah.


  Rencana ringkas ini bertujuan memberi sedikit sebanyak penjelasan tentang pendekatan, strategi, kaedah serta teknik pengajaran serta hubungan di antara satu sama lain. Walau pun difikirkan bahawa konsep-konsep itu merupakan asas dalam perbincangan pedagogi tetapi kebanyakan pengarang buku pedagogi masih samar-samar tentang konsep-konsep tersebut.
  Untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut, perbincangan akan bermula dengan kaedah pengajaran dan diikuti oleh teknik pengajaran. Selepas kita telah jelas mengenai kedua-kedua konsep tersebut maka kita akan meneliti konsep strategi serta pendekatan pengajaran. Akhir sekali kita akan mengulas perhubungan kesemua konsep tersebut dalam situasi pengajaran.


  KAEDAH DAN TEKNIK


  Sebelum kita membincangkan konsep kaedah pengajaran adalah eloknya kita memikirkan secara umum pengertian kaedah. Kaedah mengikut Kamus Dewan bermaksud cara atau aturan (membuat sesuatu), hukum atau prinsip. Justeru itu, sesuatu kaedah terdiri daripada sesuatu siri tindakan yang sistematik dan tersusun untuk mencapai sesuatu matlamat.

  Lantaran itu, jika kita ingin memasak ikan maka kita perlu fikirkan apakah kaedah-kaedah memasak yang kita boleh gunakan. Sudah tentunya, kaedah-kaedah yang biasa kita gunakan ialah seperti menggoreng, merebus, memanggang atau mengukus. Begitu juga kalau kita diminta memberi kaedah-kaedah menyepak bola kita akan menyatakan kaedah-kaedahnya adalah seperti sepakan sering, sepakan tinggi, sepakan grounder, sepakan banana serta bermacam-macam lagi.


  Andaikan kita ingin memasak ikan dengan kaedah menggoreng. Maka sudah tentu kita perlu memiliki kemahiran-kemahiran yang khusus dalam menjayakan kaedah tersebut. Kemahiran khusus tersebut adalah dimaksudkan sebagai teknik. Sebab itu, bolehlah kita menyatakan bahawa semua kaedah mempunyai teknik-teknik tertentu yang disusun dengan sistematik. Umpamanya untuk menggoreng ikan, kita mesti memanaskan kuali terlebih dahulu sebelum mencurahkan minyak ke dalamnya. Untuk mengelakkan ikan melekat pada kuali, suatu lagi teknik ialah memasukkan sedikit garam ke dalam minyak yang telah panas di kuali. Api juga harus dikawal supaya tidak terlalu panas. Kesemua tindakan yang spesifik ini adalah disebut sebagai teknik menggoreng. Teknik-teknik untuk kaedah memasak ikan secara memanggang pula adalah amat berbeza.


  Untuk menjelaskan lagi hubungan kaedah dengan teknik, kita boleh ambil contoh memburu harimau. Kalau kita hendak memburu harimau dengan kaedah memanah maka teknik-tekniknya adalah seperti meneliti arah angin, kemahiran memegang ibu panah, gerakan tangan untuk membuat sasaran, kedudukan kaki serta tindakan menarik nafas.
  Dalam zama atom ini, sudah tentu kaedah memburu harimau dengan kaedah memanah tidak begitu berkesan. Jadi walau pun seorang pemanah itu betul-betul mahir dan telah menguasai segala teknik memanah dengan seratus perstus, maka kemungkinan besar ia dimakan oleh harimau. Itu sebabnya kaedah memburu yang dipilih adalah kurang sesuai walaupun teknik-teknik kaedah itu adalah baik.


  Oleh itu, untuk menjayakan sesuatu yang kita ingini kaedah yang dipilih mestilah disertai dengan teknik-teknik yang betul. Memilih kaedah yang tepat tanpa menguasai teknik-teknik yang baik menurut kaedah tersebut tidak akan menjaminkan tercapainya matlamat kaedah yang diingini.


  KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN

  Kaedah pengajaran adalah terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. Pengajaran yang dimaksudkan ialah segala aktiviti seseorang untuk menghasilkan perubahan tindkah laku yang agak kekal dalam diri seseorang yang lain. Lantaran itu, kaedah-kaedah pengajaran adalah seperti cercerita, perbincangan, bermain, latih tubi, main peranan, menyelesaikan masalah, brain storming, perbahasan, kuiz, lakonan, projek, soalan atau Socratik dan lain-lain lagi.

  Teknik-teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Jika seseorang guru itu tidak dapat menguasai teknik-teknik yang ada apda sesuatu kaedah maka kemungkinan besar matlamat kaedah itu akan tidak berhasil.
  Misalnya katakanlah seorang ingin menggunakan kaedah bercerita untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran. Teknik-teknik bercerita yang dimaksudkan ialah kawalan nada suara, penggunaan alatan yang berkenaan, kemahiran mengekalkan minat murid, gerrakan tangan "facial expression", serta kedudukan murid-murid semasa aktiviti bercerita itu berlangsung.
  Kaedah mengajar seperti syarahan juga mempunyai teknik-teknik yang tersendiri. Teknik-teknik syarahan adalah seperti mempelbagaikan nada sera kadar percakapan, bahasa yang sesuai, penggunaan OHP, garis kasar kuliah yang disampaikan, menyoal soalan-soalan yang mencabar pemikiran pelajra dan lain-lain lagi.

  Satu lagi contoh kaedah mengajar ialah kaedah soalan. Jika kita ingin mengajar dengan kaedah soalanmaka kita pelu menggunakan teknik-teknik menyoal yang baik seperti soalan-soalan yang ditanya haruslah jelas dan tepat, pelajar-pelajar diberi masa untuk memikirkan jawapan soalan sebelum sesiapa dipanggil untuk menjawab, layanan yang munasabah bagi semua tindak balas daripada murid, suara haruslah jelas, mempelbagaikan soalan-soalan yang ditanya dan sebagainya.

  Jadi jika kita hendak mengajar seseorang berenang kita haruslah memilih kaedah-kaedah yang sesuai. Kaedah seperti perbincangan serta syarahan sudah tertentu tidak berkesan. Kaedah pengajaran seperti demostrasi adalah lebih sesuai. Meskipun demikian, untuk memastikan bahawa demostrasi itu berjaya kita mesti menguasai teknik-teknik demostrasi.


  Sebagai kesimpulan, bila kita sebut teknik pengajarankita mesti bertanya teknik pengajaran untuk kaedah apa. Setiap kaedah pengajaran mesti mempunyai teknik-teknik yang tertentu.


  PENDEKATAN


  Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau hala yang kita ambil untuk menuju sesuatu sasaran. Dalam pengertianyang lebih luas pendekatan juga diertikan sebagi "to come near to in any sense" atau jalan yang diambil untuk melakukan sesuatu. Pendekatan-pendekatan yang dipilih biasanya berasaskan teori-teori atau generalisasi yang tertentu.
  Sebagai contoh, pendekatan-pendekatan memasak ikan yang kita boleh gunakan ialah seperti pendekatan Timur atau pendekatan Barat. Bagi pendekatan Barat, kita dapati keutamaan ditegaskan pada nilai kalori, nilai makanan dari segi zat makanan dan ciri-ciri makanan seimbang. Bagi pendekatan Timur pula, keutamaan adalah diberi kepada rasa seperti rupa makanan tetapi tidak begitu mementingkan nilai kalori atau ciri-ciri makanan seimbangan. Pendekatan Barat ini adalah amat berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi pemakanan yang mempunyai prinsip-prinsip makanan serta hubungannya dengan kesihatan.
  Suatu lagi contoh tentang pendekatan melakukan sesuatu ialah pendekatan seseorang dalam belajar bermain tenis. Dia boleh menggunakan pendekatan profesional atau pendekatan konvensyenal (tradisional atau acquired) atau biasa. Bagi pendekatan profesional, semua kaedah bermain dipelajari berdasarkan prinsip-prinsip sains yang sangat bersistematik. Manakala bagi pendekatan konvensyenal, kaedah-kaedah bermain dipelajari berdasarkan pengalaman, perbincangan informal serta dengan pemerhatian.  PENDEKATAN PENGAJARAN


  Pendekatan pengajaran merupakan haluan atau aspek yang digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran sesuatu isi pelajaran, sesuatu mata pelajaran atau beberapa mata pelajaran atau sesuatu kemahiran. Pendekatan-pendekatan wujud berdasarkan aspek-aspek pengajaran yang kita ingin utamakan atau memberi perhatian yang lebih utama. Sebab itu ada kalanya pendekatan meyerupai klasifikasi pengajaran di mana jenis-jenis pendekatan wujud berdasarkan kriteria-kriteria yang kita gunakan untuk meneliti proses pengajaran. Pendekatan-pendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid, cara-cra fakta disampaikan, keaktifan pengajaran atau pelajar, pengajaran bahasa dan pengajaran mata pelajaran lain.

  Pendekatan pengajaran yang berasaskan pengelolaan murid adalah seperti pendekatan individu, pendekatan pasangan, pendekatan kumpulan, pendekatan kelas, pendekatan kelas bercantum dan sebagainya. Pendekatan yang dimaksudkan di sini tidak menyentuh tentang kaedah yang boleh digunakan dalam pengajaran. Guru adalah bebas memilih kaedah yang difikirkan wajar bagi setiap pendekatan tersebut.

  Berdasarkan kriteria bagaimana isi pelajaran disampaikan maka terdapatlah pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan eklektik, pendekatan dari segi isi mudah ke isi susah dan pendekatan dari isi maujud ke isi abstrak.


  Pendekatan yang memberi tumpuan kepada pengajar disebut sebagai pendekatan memusatkan guru manakala pengajran yang mementingkan murid disebut sebagai pendekatan memusatkan murid. Kaedah-kaedah yang seiring dengan pendekatan yang memusatkan guru adalah seperti kaedah syarahan dan kaedah demonstrasi manakala kaedah-kaedah pengajaran yang selari dengan pendekatan pengajaran yang memusatkan murid adalah seperti kaedah menyelesaikan masalah, kaedah bermain dan kaedah perbincangan kumpulan.


  Terdapat juga pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mengajar beberapa mata pelajaran mengikut tema-tema pelajaran. Contohnya pengajaran dalam Alam dan Manusia menggunakan perdekatan interdisiplin atau pendekatan bersepadu. Ini adalah kerana beberapa mata pelajaran seperti Sejarah, Geografi dan Kesihatan digabungkan menjadi suatu mata pelajaran yang baru. Pendekatan ini adalah sama dengan pengajaran Sains Panduan di mana Biologi, Fizik serta Kimia digabungkan dan diajar mengikut tema-tema tertentu.


  Akhirnya dalam pengajaran bahasa terdapat pendekatan-pendekatan seperti pendekatan komunikasi, pendekatan situasi, pendekatan psiko-linguistik, pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Pendekatan-pendekatan ini timbul berasaskan teori-teori pembelajaran yang berbentuk mentalis atau behavouris. Contohnya jika kita mengikut teori mentalis atau kognitif maka pendekatan yang digunakan adlah seperti pendekatan terjemahan dan pendekatan nahu. Bagi teori behavouris atau S-R maka pendekatan pengajaran yang digunakan adalah pendekatan komunikasi dan situasi.


  Rumusan yang boleh dibuat ialah pendekatan merupakan sesuatu yang agak umum dan ia seolah-olahnya menunjukkan sesuatu haluan tetapi tidak menerangkan bagaimana caranya untuk menuju haluan itu. Cara-cara yang digunakan untuk menuju arah yang ditetapkan oleh sesuatu pendekatan pengajaran adalah kaedah-kaedah pengajaran.  STRATEGI


  Strategi boleh diibaratkan sebagai suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga, masa serta kemudahan secara optimum. Seseorang panglima tentera harus memikirkan strateginya untuk mempertahankan kedudukannya atau menyerang kubu musuhnya.

  Sebagai contoh, katakanlah perang tercetus di antara Malaysia dan Singapura. Seorang panglima Malaysia yang dipertanggungjawabkan untuk menyerang dan menawan Singapura terpaksa merancang strategi peperangannya. Dia harus memikirkan apakah pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk menyerang pihak musuh. Adakah kita menggunakan tentera udara atau tentera laut? Adakah kita mengebom sasaran-sasaran pertahanannya terlebih dahulu sebelu menghantar angkatan tentera darat diikuti oleh angkatan tentera laut. Susunan serta urutan kaedah yang dirancangkan mengikut kekangan logistik adalah disebut sebagai strategi peperangan.

  Andaikan kita menggunakan contoh memasak ikan semula. Kalau kita ingin memasak seekor ikan yang agak besar (5 kilogram) kita perlu merancangkan strategi memasak supaya kita dapat kepuasan dan faedah yang paling banyak dengan menggunakan masa, tenaga erta sember yang paling minimum. Di sini kita perlu merancangkan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk memasak ikan tersebut. Umpamanya adalah kita menggoreng kepalanya, merebus ekornya, memanggang tulang diikuti dengan mendidihnya dalam sup, menjerut telurnya dan sebagainya. Kaedah manakah yang kita buat terlebih dahulu? Pendekatan timur atau barat yang patut diikuti untuk memasak? Rancangan yang lengkap ini boleh disebut sebagai strategi memasak.


  Bagaimana dengan strategi memburu harimau pula? Kita telah membincangkan kaedah-kaedah yang boleh digunakan untuk memburu harimau. Jadi bagaimanakah rancangan kita untuk menggabungkan kaedah-kaedah tersebut seupaya harimau itu dapat diburu dengan mudah. Adakah kita memagar kawasan yang didiami oleh harimau dan menahan jerat pada kawasan-kawasan tertentu. Apabila harimau telah terjerat, barulah kita menembaknya. Atau perlukah kita menghadkan makanan harimau untuk melapar dan meletihkannya kemudian membunuhnya dengan lembing.


  Untuk memenangi sesuatu pertanding badminton, seseorang pemain bukan sahaja perlu menguasai segala kaedah untuk menghantar bola tangkis kepada lawannya tetapi a juga perlu merancangkan strategi permainan itu. Strategi permainan adalah seperti bermain secara defence pada pemainan pertama untuk meletihkan musuh dan kemudiannya menyerang dengan secara smash yang kencang pada pemainan kedua. Adakah dia sengaja bermain sebanyak 3 atau 2 pemainan sahaja. Jika pemain itu menguasai semua kaedah menghantar bole tangkis dengan sempurna tetapi strategi permainannya tidak sesuai mana ia akan ditawan. Oleh sebab itu, ada kalanya pasukan yang mahir dalam semua kaedah permainan dikalahkan sebab strategi permainan tidak sesuai.  STRATEGI PENGAJARAN


  Untuk mencapai objektif-objektif pengajaran, seseorang guru biasanya menggunakan gabungan berapa pendekatan serta kaedah mengajar tertentu. Rancangan gabungan pendekatan dan kaedah serta turutan pendekatan dan kaedah itu dilaksanakan merupakan strategi pengajaran.

  Sebagai contoh, untuk mengajar sebuah kelas berenang, strategi pengajaran harus mempertimbangkan pendekatan yang digunakan serta kaedah-kaedah yang perlu digunakan. Adakah kita gunakan pendekatan individu atau pendekatan kumpulan kecil? Bila kita menerangkan cara-cara berenang kepada pelajar patutkah kita gunakan pendekatan induktif atau pendekatan deduktif? Di samping itu, apakah kaedah pengajaran yang boleh kita gunakan. Antara kaedah syarahan, kaedah demostrasi dan kaedah latih tubi yang manakah kita gunakan terlebih dahulu? Bagaimanakah kombinasinya? Ringkasnya rancangan yang lengkap yang mengandungi pendekatan dan kaedah adalah strategi mengajar yang dimaksudkan.

  Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajar-pelajar yang berbeza dari segi kebolehan, pencapaian, kecenderungan serta minat yang berbeza-beza. Kita perlu rancangkan pendekatan dan kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza itu. Contohnya, dalam bilik darjah KBSR yang biasanya terdiri daripada kumpulan lemah, kumpulan serdahana serta kumpulang cergas. Guru terpaksa memikirkan strategi pengajaran yang terdiri daripada pelbagai kaedah mengajar untuk memenuhi keperluan semua kumpulan. Di samping itu, setiap bilik darjah mempunyai halangan serta rintangan-rintangan yang tersendiri seperti keadaan fizikal, kemudahan bilik darjah, nilai, norma serta latar belakang sekolah dan murid. Lantaran itu, seseorang guru bukan sahaja mesti menguasi berbagai-bagai kaedah mengajar tetapi yang lebih penting lagi ialah bagaimana mengintegrasikan serta menyusun kaedah-kaedah itu untuk membentuk strategi pengajaran yang paling berkesan dalam pengajarannya.


  Kita biasanya mendengar pendapat bahawa tiada terdapat mana-mana kaedah yang paling baik sekali. Ini amat benar kerana kaedah-kaedah mengajar mestilah diatur untuk membentuk strategi pengajaran mengikut keadaan di mana proses pengajaran itu berlaku. Jelasnya sesuatu kaedah pengajaran tidak menjaminkan pencapaian matlamat pengaajaran. Yang lebih penting adalah interaksi kaedah itu dengan kaedah-kaedah lain.  KESIMPULAN


  Kesimpulan yang boleh dibuat setakat ini ialah sesuatu strategi pengajaran menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran untuk mencapai kesan pengajaran yang optimum sekali. Strategi yang baik akan menggunakan masa, tenaga serta kos yang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran pembelajaran yang paling maksimum

  Saturday, 29 October 2011

  KOLEKSI KATA-KATA MOTIVASI

  Kebijaksanaan adalah bahagian teragung dalam kegembiraan.

  Hidup tanpa sesuatu yang kita idamkan umpama sebahagian kegembiraan yang tidak diketepikan.

  Kegagalan adalah satu peluang untuk bermula sekali lagi dengan lebih baik.

  Sebahagian besar kejayaan disebabkan seseorang itu terus berjuang apabila yang lain telah menyerah kalah.

  kekalahan cuma suatu keadaan yang sementara. berputus asa yang menjadikannya suatu yang kekal.

  Kegagalan bukannya kegagalan untuk menemui tujuan. Kegagalan sebenarnya ialah kegagalan untuk mencapai tahap paling tinggi yang sepatutnya kamu capai.

  Anda mungkin akan berasa kecewa sekiranya anda gagal, tetapi anda pasti binasa sekiranya tidak mencuba untuk melakukannya.

  Pelajaran terbaik di dunia ialah pelajaran yang diterima menerusi keperitannya untuk meneruskan kehidupan.

  Tidak ada rahsia bagi kejayaan. Ia adalah hasil persediaan, kerja keras dan belajar daripada kegagalan.

  Saturday, 15 October 2011

  BUAT GURU YANG MENGACARAKAN MAJLIS

  Adakah panggilan dalam teks ucapan ditulis dengan huruf besar?
  Contohnya:
  Tuan pengerusi majlis, yang berusaha guru besar, guru-guru dan rakan-rakan sekalian…

  Menurut peraturannya, kata nama am tidak dieja dengan huruf besar (huruf pertamanya). Jadi, “Tuan pengerusi majlis, yang berusaha guru besar, guru-guru dan rakan-rakan” sepatutnya ditulis dengan huruf kecil.

  Walau bagaimanapun, dalam teks ucapan, tuan pengerusi majlis dan yang berusaha guru besar boleh ditulis dengan huruf besar (pada pangkalnya sahaja) kerana kata tersebut dijadikan panggilan khas untuk merujuk orang tertentu yang berada dalam sesuatu majlis.

  Maka, huruf besar boleh digunakan seperti dalam nama khas untuk kata Tuan Pengerusi Majlis dan Yang Berusaha Guru Besar, kecuali untuk kata guru-guru dan rakan-rakan kerana kata tersebut ditujukan secara umum kepada yang hadir dalam majlis tersebut.
  Pantun Dalam Skrip Pengacaraan Majlis

  Dalam memulakan sesuatu majlis, pantun boleh digunakan sebagai penyeri kata-kata pengacara. Pantun yang digunakan dalam skrip pengacaraan majlis mestilah sesuai dengan majlis yang dikendalikan. Kesesuaian dilihat dari segi jenis pantun, pembayang yang digunakan dan juga dari segi maksud pantun tersebut. Pantun-pantun yang baik buka sahaja dilihat dari bentuknya, tetapi juga dari segi perkaitan antara baris-baris pembayang dan juga maksud. Contohnya;

  Pagi hari pergi ke pekan,
  Hendak membeli buah kuini,
  Selamat datang kami ucapkan,
  Semoga hadirin selesa di sini.

  Dalam memulakan sesuatu majlis, pantun boleh digunakan sebagai penyeri kata-kata pengacara;

  Indah mentari terbit di kuala,
  Tampak cahaya cerah berserakan,
  Sebelum majlis kita bermula,
  Bacaan doa kita mulakan.

  Untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang membacakan doa, bolehlah diungkapkan dengan pantun berikut;

  Pergi mengail ikan haruan,
  Buat selendang kain pelikat,
  Terima kasih kepada tuan,
  Doa dipohon semoga berkat.

  Untuk beralih dari satu acara ke satu acara yang lain jika diungkapkan dalam bentuk pantun akan terasa lebih indah, misalnya;

  Dari Kelantan pergi ke Kedah,
  Dari Kedah ke Perak pula,
  Doa selamat di pohon sudah,
  Mari kita beralih acara.

  Untuk menjemput tetamu kehormat menyampaikan ucapan perasmian, kita boleh menjemput dengan menggunakan pantun seperti berikut;

  Pergi ke pantai mencari lokan,
  Rehat berteduh di pohon jati,
  Ucapan perasmian kita nantikan,
  Mari bersama kita hayati.

  Selepas beberapa atur cara dijalankan, biasanya majlis akan berehat seketika. Untuk mengumumkan majlis berehat seketika itu bolehlah digunakan pantun berikut;

  Paduka sukma setia menanti,
  Berseri di hati pinangan dibawa,
  Seketika cuma majlis berhenti,
  Mari nikmati halwa telinga.

  Apabila pengerusi akan mengakhiri majlis, bolehlah digunakan pantun sebagai penutup bicara dan untuk mengucapkan terima kasih kepada sekalian hadirin serta tetamu kehormat;

  Masak kari si udang galah,
  Mari dicecah dengan roti,
  Kalau ada silap dan salah,
  Janganlah disimpan di dalam hati.

  Apa yang dipaparkan di atas, diharap sedikit sebanyak dapat membantu guru-guru yang ketandusan idea atau yang menjadi pengacara majlis secara bidan terjun.